HAKKIMIZDA

Şehir ve bölge planlama disiplini, temelde on dokuzuncu yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme sürecinde kentlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak üzere sağlıklı ve yaşanabilir kentsel mekanlar üretilmesi çabalarıyla birlikte gelişmiştir. Ancak, toplumsal ve ekonomik gelişmeler, kentlerin salt fiziksel bir bütün olarak ele alınmasını olanaksızlaştırmış, kentlerin aynı zamanda ölçekler arası sosyal ve ekonomik ilişkilerle birlikte ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye kentleri yirminci yüzyılın ortalarından itibaren hızlı bir gelişme ve dönüşüm süreci ile karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte, kentlilerin sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği kentsel mekanlar üretilmesi konusunda önemli sorunlar ortaya çıkmıştır.

 

Çukurova Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, nitelikli, sağlıklı, doğaya saygılı ve yaşanabilir kentsel mekanlar üretilmesini sağlayacak bir yaklaşımın geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, kenti ve kent parçalarını, bulunduğu bölge içinde, alt ölçekten üst ölçeğe dek ölçekler arası ilişkiler ile tarihsel gelişimi ve dönüşümü içinde oluşan ilişkisellikler çerçevesinde ele alabilen, mekanı sosyal ve ekonomik ilişkiler içinde kavramsallaştıran, yeni kentsel mekanların üretilmesi ve var olan kentsel mekanların yeniden biçimlendirilmesi süreçlerinde söz konusu ilişkilerin bulunduğu bağlam içinde yeniden tanımlanması ile birlikte kentsel sorunlara yönelik yaratıcı çözümler üretebilen, tüm bu süreçlerde kamu yararını öncelikli olarak gören, mesleğine saygı duyan, toplumsal sorumluluğunun farkında olan, soran ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Menü