Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, yapılı çevrenin bütün ölçek ve boyutlarını içine alacak şekilde planlanmış olup, Bakanlar Kurulu’nun 22.09.2017 tarih ve 2017/ 10975 sayılı kararıyla, biri kuruluş aşamasında olmak üzere dört bölümle faaliyete geçmiştir.

Fakültemiz, gücünü alanında yetkin ve deneyimli akademik kadrosundan almaktadır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1981, Mimarlık Bölümü 1989, İç Mimarlık Bölümü 2000 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölümlerimizin eğitim-öğretim geleneği ile verilen kuram, tasarım ve planlama eğitimi uygulamaya yöneliktir ve insanın içinde bulunduğu yaşam çevresinin farklı ölçeklerini kapsamaktadır.

Bölümlerimiz, hem yapılı çevrenin tasarım ve planlanmasını yapabilen yetkin meslek insanları, hem de akademik araştırma bilincine sahip akademisyen- öğretim kadroları yetiştirmektedir. Eğitim-öğretim programlarımız, mezunlarımızın fiziksel çevreyi teknik, estetik, etik ilkeler doğrultusunda bütün boyutlarıyla kavrayan; alanıyla ilgili tarihi ve çağdaş kuramlara, uygulama esaslarına, konfor koşullarına, üretim teknolojilerine, maliyet dengelerine ve mevzuata ilişkin bilgi birikimini edinmiş; disiplininin gerektirdiği teknik-estetik kurallara hakim, problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip, tasarım ve planlama alanında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek olgunluğa sahip olmasını hedeflemektedir.

Akademik kadromuz, eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerini, Üniversitemizin stratejik amaçları doğrultusunda, etkili ve verimli şekilde sürdürmektedir.

Yenilikçi, şeffaf, hesap verilebilir yönetim anlayışını benimseyen Mimarlık Fakültesi yönetimi, uzmanlık alanlarını ve temin edilen kaynakları en verimli şekilde kullanarak verdiği hizmet ile örnek bir fakülte olmak, performansını giderek geliştirmek amacı ile özveriyle çalışmaktadır.

Fakültemizle ilgili bilgileri içeren bu rapor, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, doğru ve güvenilir verilere dayanılarak hazırlanmış, değerlendirmeler objektif olarak yapılmıştır.

 

Saygılarımla,

                                                                                Prof. Dr. M. Gözde RAMAZANOĞLU

                                                                                                  Dekan 

                                  

MİSYONUMUZ    

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak misyonumuz kaliteli eğitim anlayışı ile mezunlarına mimarlık sektöründe karşılaştıkları sorunları analitik düşünceyle çözebilme yeteneğini kazandırmak, ömür boyu öğrenme prensibini hayatlarında kalıcı kılabilmek, akademik çalışmaları takip ederek ve mimarlık alanındaki ilerlemeleri dağarcığına ekleyerek sentez yeteneğini geliştirmek ve yeni fikirler üretilmesine olanak sağlayan işgücü ve akademik bireyler yetiştirmektir.

Misyonumuz, uluslararası düzeyde yetkin, her türlü ortamda yarışabilen, çevresel sorunlara çözümler üretebilen, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirebilen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, toplumun çıkarlarını gözeten, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen uygar, çağdaş, özgür, araştırıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci meslek adamları yetiştirmek, bilimsel değeri yüksek araştırma, yayın ve uygulamalarla  toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Fakültemizin dünyaya bakışı, planlama ve tasarım alanının tüm olanaklarını kullanarak insanlığı yükseltmeyi içerir. Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma ile birlikte, edinilmiş bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında çağdaş, etkin ve örnek bir kurum olmaktır.